Sales: +357 22 41 00 00

Μεθοδολογία

 

RAM (Rapid Analysis Method)

Μία από τις πιο σημαντικές φάσεις κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας ανάπτυξης λογισμικού είναι η ανάλυση. Τυχόν σφάλματα κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, μπορεί να είναι δαπανηρό, όταν η διαδικασία ανάπτυξης ξεκινά. Μέσα από τα χρόνια εμπειρίας στο χώρο, η PowerSoft έχει αποκτήσει γερές βάσεις για την εκτέλεση της διαδικασίας ανάλυσης για διάφορους οργανισμούς και για μια σειρά εφαρμογών. Το προσωπικό της εταιρείας γνωρίζει τι πρέπει να ερωτηθεί, σε ποιούς και πώς προκειμένου οι απαραίτητες πληροφορίες να συλλεχθούν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Η PowerSoft έχει αναπτύξει σε σύντομο χρονικό διάστημα μια σειρά από οθόνες και αναφορές που παρέχουν λεπτομερώς την προτεινόμενη λειτουργία της αίτησης, ούτως ώστε ο πελάτης να παίρνει τα σχόλιά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πριν από την έναρξη του προγραμματισμού.

 

RAD (Rapid Application Development)

Με τη χρήση ενός εργαλείου, το οποίο είναι ήδη βασισμένο σε άλλα εργαλεία, η Powersoft είναι σε θέση να μειώσει το χρόνο ανάπτυξης, δεδομένου ότι πολλές από τις λειτουργίες που απαιτούνται από την εφαρμογή των πελατών έχουν ήδη δημιουργηθεί. Συχνά γίνονται αλλαγές στις ιδιότητες μιας λειτουργία για να είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί στην εφαρμογή του πελάτη, σε μόλις λίγα λεπτά. Αυτή είναι η ευκολία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και η Powersoft την χρησιμοποιεί ευρέως. Επιπλέον, η παρατεταμένη εμπειρία μας σε προγράμματα ανάπτυξης οδήγησε στη δημιουργία μιας μεγάλης συλλογής μοντέλων, σκελετών και εργαλείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

 

DOCUMENT-AS-YOU-GO

Μια σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός λογισμικού συστήματος είναι η παραγωγή τεκμηρίωσης. Αυτό γίνεται παράλληλα με την ανάπτυξη της εφαρμογής του λογισμικού. Με την ταυτόχρονη παραγωγή των εγγράφων, χωρίς να επιδεινώνει την στιγμή της αναπτυξης της εφαρμογής, υπάρχει επιτυχία στην εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου κατά τη μελλοντική συντήρηση του συστήματος. Έχουμε καθιερώσει αυστηρές αρχές στους κανόνες ονομασίας / κωδικοποίησης, έτσι ώστε ένας προγραμματιστής σχεδόν πάντα να κατανοεί τον αρχικό κώδικα ο οποίος έχει παραριχθεί από άλλο προγραμματιστή.

 

SYSTEMS DESIGN

Τα συστήματα της εταιρείας έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να εγγυούνται:

 • Τα προϊόντα της εταιρείας καλύπτουν ή ακόμα υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών
 • Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη τυχόν προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν παρά την ανακάλυψή τους
 • The causes of the problems are located and effective corrections are applied
 • Οι αιτίες των προβλημάτων εντοπίζονται και διάφορες λύσεις των προβλημάτων δοκιμάζονται
 • The suggestions from the users of the programs are evaluated and used in the design and production cycle of the product
 • Οι εισηγήσεις από τους χρήστες των προγραμμάτων αξιολογούνται και χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό και την παραγωγή του προϊόντος
 • The products and the procedures for product design are steadily improved and upgraded
 • Τα προϊόντα και οι διαδικασίες για το σχεδιασμό του προϊόντος βελτιώνονται και αναβαθμίζονται με σταθερό ρυθμό

 

QUALITY PLANNING

Η διοίκηση της εταιρείας PowerSoft έχει δεσμευτεί πως προτεραιότητα της θα είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της ποιότητας των συστημάτων της.

Για την ανάπτυξη οποιουδήποτε νέου προϊόντος, ακολουθούνται οι πιο κάτω βήματα:

 • Προετοιμασία Quality Planning
 • Πραγματοποίηση διαφόρων ελέγχων και διαδικασιών και την αξιοποίηση του εξοπλισμού παρακολούθησης, τα εργαλεία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιταχτεί το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας
 • Η διασφάλιση της αρμονίας και συμβατότητας των στοιχείων και λειτουργιών του προϊόντος, τις διαδικασίες ελέγχου και παρακολούθησης, καθώς και την απαραίτητη τεκμηρίωση
 • Η συνεχής ανανέωση των διαδικαστικών τεχνικών ελέγχου ποιότητας και τεχνικές στο περιβάλλον του οργανισμού
 • Η συνεχής ανανέωση των διαδικαστικών τεχνικών ελέγχου ποιότητας σε συνδυασμό με την εξέλιξη του οργανισμού
 • Η αναγνώριση της ενδεικνυόμενης επαλήθευσης σχετικά με τις κατάλληλες φάσεις που φτάνουν τις προσδοκίες του προϊόντος
 • Η αποσαφήνιση των κανόνων αποδοχής για όλα τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που έχουν υποκειμενικότητας
 • Η ίδρυση και προετοιμασία των φακέλων ποιότητας